Algemene Voorwaarden

gevestigd in de gemeente Albrandswaard en kantoorhoudende te 3176 PR Poortugaal, Ambachtsstraat 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24296740, hierna te noemen: “Caveo”.


Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Apparatuur: alle apparatuur, zoals computersystemen en Servers, die al dan niet ter beschikking worden gesteld door Caveo en welke bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet.
Content: alle van Opdrachtgever afkomstige informatie dan wel door derden ten behoeve van Opdrachtgever aangeleverde informatie, die door Caveo in het kader van de Dienstverlening wordt opgeslagen.
Colocatie: dienst waarbij Opdrachtgever eigen Apparatuur in een serverkast van Caveo installeert en geïnstalleerd houdt, vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst tot het einde van de Overeenkomst.
Hosting: de activiteiten van Caveo aangaande de opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals bij webhosting, VPS of e-maildiensten.
Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of vermenigvuldigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, geluid of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de Overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Caveo zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een Opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Server: Een computer of een programma welke diensten verleent.
Website: de te hosten of te ontwerpen verzameling van samenhangende webpagina`s, opvraagbaar via internet, met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video`s (Content), die opgeslagen worden en informatie bieden over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Caveo uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding, Offerte of dienst waarop Caveo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een Offerte, aanbieding of Overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Caveo uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Caveo en Opdrachtgever onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Caveo niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment niet (meer) van toepassing zijn. Noch dat Caveo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Caveo is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken.

Artikel 3 – Offerte

 1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
 2. Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
 3. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
 4. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van dit Artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend prijs, betaling, kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van goederen, plaats en tijd van aflevering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van geschillen.
 5. Caveo heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
 6. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Caveo het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 7. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Caveo hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk of per fax of per e-mail door Caveo zijn bevestigd.
 8. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de aanbiedingsdatum.
 9. Elke door Caveo opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
 10. Een samengestelde prijsberekening verplicht Caveo niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of Offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 11. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Caveo bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Caveo en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Caveo verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Caveo kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Caveo Schriftelijk in gebreke te stellen. Caveo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Specificatie van de te leveren diensten en producten worden te goede trouw gegeven.
 5. Caveo is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
 6. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Caveo en Caveo hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Caveo heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 – Prijs- en tariefsaanpassingen

 1. Jaarlijks kunnen door Caveo de prijzen en tarieven van de overeengekomen werkzaamheden worden aangepast. In beginsel wordt uitgegaan van een verhoging van 3%.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 3. Indien Caveo geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Caveo gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Caveo voldoen en vrijwaart Caveo bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Caveo hierdoor lijdt.
 4. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Caveo met een redelijke winstopslag.
 5. De prijs die Caveo voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Caveo is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
 6. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is Caveo gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 – Aanlevering en bewaring

 1. In het geval Opdrachtgever zijn Informatiedragers verstrekt aan Caveo, dienen deze Informatiedragers te voldoen aan de door Caveo aan Opdrachtgever opgegeven specificaties. Tevens dient Opdrachtgever in een zodanig geval ervoor zorg te dragen dat hij een kopie of duplicaat van zijn Informatiedragers bewaart of ten behoeve van zijn bewaring laat vervaardigen.
 2. Indien de aanlevering van informatie door middel van een openbaar telefoonnet of andere directe verbinding plaatsvindt, kan dit alleen geschieden op van tevoren met Caveo overeengekomen tijdstippen en overeenkomstig de geldende tarieven en voorwaarden van diegene die deze verbinding exploiteert, volgens vooraf door beide partijen gemaakte afspraken met betrekking tot methodieken en protocollen.
 3. Caveo zal zorgdragen voor een zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Caveo geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 4. Het risico ter zake de beschadiging of teloor gaan van informatie is, behoudens grove schuld of nalatigheid van Caveo, steeds voor Opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Caveo, Opdrachtgever of derden.
 5. Het risico ter zake van beschadiging of teloor gaan van bij Opdrachtgever opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor Opdrachtgever.

Artikel 7 – Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

 1. Caveo zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Caveo is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wanneer Caveo instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Caveo behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Caveo gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
 3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Caveo doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend extra schoonmaakkosten, wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
 4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Caveo Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.
 5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
 6. Caveo heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 8 – Uitvoering Werkzaamheden

 1. Caveo zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen, deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Indien Opdrachtgever na fiattering alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door Caveo meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een Offerte met betrekking tot de meerkosten worden verstrekt aan Opdrachtgever. Na het aanvaarden van de Offerte door Opdrachtgever, zal Caveo het meerwerk uitvoeren.
 3. De uitvoering van de Werkzaamheden wordt in beginsel verzorgd vanuit (een van) de vestiging(en) van Caveo. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van Opdrachtgever, indien en voor zover dit is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Caveo al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:
  a. dat medewerkers van en Opdrachtgever zelf gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
  b. dat inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;
  c. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Caveo noodzakelijk of nuttig acht;
  d. dat desgevraagd (kantoor)faciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.
 5. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Caveo het recht om derden in te schakelen.
 6. Voor zover door Caveo bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Caveo is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Caveo is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Caveo, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Caveo de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Caveo gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Caveo tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Caveo gegeven Opdracht.
 9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
 10. Caveo behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor naar mening van Caveo redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden in het geval van Hosting

 1. Indien Caveo hostingdiensten aan Opdrachtgever verleent gelden, naast de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, de bepalingen als omschreven in dit artikel.
 2. Caveo zal zorgdragen voor periodieke back-ups van de Website, programmatuur en data op de Website conform hetgeen in de hostingovereenkomst is vermeld.
 3. Caveo bewaart elke back-up gedurende een termijn zoals overeengekomen in de (hostings)Overeenkomst.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen waarbij de Website, programmatuur of data niet langer beschikbaar is ten gevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal Caveo zorgdragen voor recovery van de Website, programmatuur en data en binnen 3 dagen de Dienstverlening voortzetten. Het verlies aan gegevens zal maximaal de gegevens over 3 dagen betreffen.
 5. Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan, waarbij mogelijk verwerkingen zoals transacties teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, zal Caveo zorgdragen voor het herstel, binnen de in het vorige lid vermelde termijnen.
 6. Onverminderd zijn verdere rechten heeft Opdrachtgever te allen tijde toegang tot de Content en recht op afgifte van de Content aan hem dan wel een door hem aan te wijzen derde. Caveo stemt onvoorwaardelijk en onherroepelijk ermee in dat deze afgifte ook plaatsvindt indien de Content zich feitelijk onder een derde bevindt.
 7. Caveo zal regelmatig informatie verstrekken aan Opdrachtgever over de voortgang van de oplossing met betrekking tot het gemelde incident.
 8. Opdrachtgever zal niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van wettelijke of naar maatschappelijk verkeer geldende verplichtingen.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud en de informatie op de Website. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Caveo terstond informatie (laten) verwijderen met betrekking tot de Website, programmatuur en data in geval van schending of dreigende schending van het hiervoor in artikel 9.8. bepaalde.
 10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Caveo gerechtigd om informatie die is geplaatst op zijn Netwerkconfiguratie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van het hiervoor in artikel 9.8. bepaalde. Caveo is eveneens gerechtigd in dat geval aan Opdrachtgever de toegang tot de Netwerkconfiguratie te ontzeggen.
 11. Het in dit artikel bepaalde laat alle overige rechten van Caveo onverlet, waaronder maar niet beperkt tot enig recht om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor naar mening van Caveo redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 10 – Uitvoering werkzaamheden in het geval van Colocatie

 1. Indien Caveo hostingdiensten aan Opdrachtgever verleent gelden, naast de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, de bepalingen als omschreven in dit artikel.
 2. Opdrachtgever zal de Apparatuur zelf installeren in de colocatieruimte.
 3. Bij het installeren van de Apparatuur zal Opdrachtgever alle redelijke aanwijzingen van Caveo opvolgen en volkomen in overeenstemming handelen met de dan geldende ‘huisregels’ van Caveo.
 4. Opdrachtgever garandeert dat Apparatuur die in de colocatieruimte wordt geïnstalleerd, in overeenstemming met de veiligheidseisen, instructies en beveiligingsmaatregelen die gelden voor die Apparatuur worden geïnstalleerd. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan enige brandbare materialen mee te nemen naar de colocatieruimte en/of deze daar op te slaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, papier, karton en licht ontvlambare vloeistoffen.
 5. Bij installatie van Apparatuur in de colocatieruimte en/of gebruik van de colocatieruimte zal Opdrachtgever geen wijzigingen aanbrengen in de colocatieruimte en/of de aanwezige overige Apparatuur.
 6. Indien voor de installatie van Apparatuur ondersteuning van Caveo vereist is, zal Opdrachtgever Caveo alle relevante informatie verstrekken welke noodzakelijk is voor ondersteuning met de installatie.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, toepassing en onderhoud van haar Apparatuur, voor een adequaat systeembeheer en voor de beveiliging van de gegevens die daarop worden opgeslagen.
 8. Opdrachtgever heeft in beginsel 24 uur per dag, 365/366 dagen per jaar toegang tot de colocatieruimte onder voorwaarde dat:
  a. Opdrachtgever zichzelf en eventuele derden tijdens Kantooruren Schriftelijk op de betreffende locatie aangemeld heeft.
  b. Caveo de toegang aan door Opdrachtgever meegenomen derden mag weigeren. En
  c. Opdrachtgever niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst.
  d. Caveo zich het recht voorbehoudt om werknemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangemelde derden te verwijderen indien zij de huisregels schenden en/of de redelijke aanwijzingen van Caveo niet opvolgen.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van verstrekte toegangscodes aan derden en/of onbevoegde personen. In het geval dat Opdrachtgever vermoedt of weet dat toegangscodes worden misbruikt, zal zij Caveo daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om passende maatregelen te nemen.
 10. Enige schade aan de Apparatuur komt te allen tijde voor risico van Opdrachtgever, tenzij Caveo op grond van artikel 20 aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat hij zich adequaat verzekerd heeft en houdt voor enig verlies, diefstal, beschadiging en/of andere schade aan de Apparatuur.
 11. Het in dit artikel bepaalde laat alle overige rechten van Caveo onverlet, waaronder maar niet beperkt tot enig recht om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor naar mening van Caveo redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 11 – Ondersteuning

 1. Caveo zal een redelijk niveau van eerstelijns ondersteuning bieden aan Opdrachtgever met betrekking tot praktische en administratieve vragen, en eenvoudige technische vragen over de diensten.
 2. De ondersteuning zoals beschreven in dit artikel wordt telefonisch aangeboden en is tijdens Kantooruren zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld via de website van Caveo.
 3. Voor vragen, verzoeken en Werkzaamheden die niet onder dit artikel vallen, kan Caveo aanvullende kosten in rekening brengen. Dergelijke ondersteuning wordt op basis van nacalculatie bij Opdrachtgever in rekening gebracht tegen het uurtarief dat geldt op het moment van de werkzaamheden. De kosten worden per uur berekend.
 4. Indien partijen geen Service Level Agreement hebben gesloten, kan Caveo geen garanties geven met betrekking tot reactietijden en hersteltijden.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging

 1. Een Overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie)maanden.
 3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Caveo vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Caveo te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Overeenkomst.
 4. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Caveo zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Caveo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Caveo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Caveo ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
  a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
  b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
 3. Indien Caveo als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Caveo en indien de periode langer duurt dan 90 (negentig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen.
 4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 5. In geval van overmacht behoudt Caveo het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
 6. Caveo is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
 7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Caveo bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Caveo gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 14 – Betaling

 1. Tenzij tussen Opdrachtgever en Caveo Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Caveo te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. Caveo kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum aan Caveo Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
 6. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Caveo betaling in termijnen verlangen.
 7. Caveo is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Caveo schuldig is/zijn.
 8. Caveo is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
 9. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 10. Caveo is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 15 – Invordering

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Caveo, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 3 (drie) procent in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Caveo.
 2. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
 3. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Caveo toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en lid 4 van dit artikel is Caveo gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Caveo moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Caveo open staan.
 8. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 16 – Recht van Reclame

 1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de Werkzaamheden van Caveo behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Caveo te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na de constatering Caveo eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
 2. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Caveo juist zijn, zal Caveo de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Caveo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 20 bepaalde.
 4. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Opdrachtgever het door Caveo aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de Werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.
 5. Na het verstrijken van vermelde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de dienst, prestatie of het goed te hebben goedgekeurd.

Artikel 17 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Caveo geleverde non-consumptieve goederen blijven haar eigendom. Indien deze goederen op de werklocatie achter blijven moeten deze door Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen in goede orde geretourneerd worden.
 2. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde goederen en/of diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Caveo tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde goederen en/of diensten pas over als de verschuldigde betaling volledig voldaan is. Het risico terzake de geleverde goederen en/of diensten neemt aanvang bij aflevering.
 3. Schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld veroorzaakt moeten door Opdrachtgever aan Caveo tegen kostprijs worden vergoed.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Caveo daarvan onverwijld op de hoogte te stellen;
 6. Voor het geval dat Caveo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Caveo of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Caveo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

 1. Het volledige auteursrecht inclusief persoonlijkheidsrechten op werken, ontwerpen van Websites hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Caveo of diens licentiegevers.
 2. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de Opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de Opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voort­ vloeit of anders overeengekomen.
 3. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de Overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 4. Alle door Caveo vervaardigde zaken zoals teksten, ontwerpen, websites, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, zijn en blijven eigendom van Caveo, ook als deze als aparte post in de Offerte of op de factuur zijn vermeld. Caveo is niet gehouden genoemde zaken aan Opdrachtgever af te geven. Caveo is niet gehouden bedoelde zaken voor Opdrachtgever te bewaren. Indien Caveo en Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Caveo zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 (een) jaar en zonder dat Caveo instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Openbaarmaking van genoemde zaken kan slechts geschieden na verkregen Schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming van Caveo.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Caveo diensten en producten te gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen, te bewerken, aan te (laten) passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Caveo. Caveo kan aan de betreffende toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 6. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Caveo recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Caveo om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij Caveo. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan Caveo overgedragen, welke overdracht door Caveo reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 8. Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtgever Caveo reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtgever te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om op eerste verzoek van Caveo aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtgever machtigt Caveo tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
 9. Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Caveo van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens Caveo van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Caveo zal haar medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.
 2. Bij Caveo berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Caveo zijn uitgebracht. Opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die ter inzage aan Caveo zijn verstrekt.
 3. Caveo mag publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Caveo voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
 5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Caveo, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Caveo om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een wettelijke aansprakelijkheids- en beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en zal zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst verzekerd houden.
 2. Caveo is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Caveo.
 3. Bij aansprakelijkheid is Caveo slechts aansprakelijk voor directe schade. Caveo is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Caveo bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Caveo bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. Indien er voor Caveo op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Caveo, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Caveo in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 5. Indien de verzekeraar Caveo niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Caveo beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
 6. Schade waarvoor Caveo op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Caveo, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 7. Caveo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Caveo is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
 8. Caveo is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
  a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
  b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in artikel 18 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 21 – Overlijden van Opdrachtgever

 1. In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 22 – Naamsvermelding en social media code

 1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Caveo. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Caveo daartoe bevoegd.
 2. Caveo is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Caveo openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 3. Indien Caveo dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Caveo en het jaar van de eerste openbaarmaking.
 4. Caveo mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
 5. Indien Opdrachtgever een uiting over Caveo doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Caveo:
  a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
  b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Caveo publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Caveo verkregen te hebben.
  c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
  d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
  e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Caveo te raadplegen.
  f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 23 – Communicatie via e-mail en social media

 1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
 2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 24 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van één november tweeduizend achttien (01/11/2018) en liggen ter inzage ten kantore van Caveo.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Caveo www.caveo.nl.

Artikel 25 – Rechtskeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Caveo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.